§1 Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca – RT MOTO sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Prymasa Tysiąclecia 74 01-424
  REGON: 369514960
  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000719422.
  NIP: 713 309 70 02.
  Kapitał zakładowy: 5000 zł.
  BDO: 000545082
  Klient może skontaktować się ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej: sklep@rtmoto.pl, oraz pod numerem telefonu: 537 455 466.

 2. Sklep – sklep Internetowy należący do sprzedawcy, znajdujący się pod adresem Internetowym https://www.rtmoto.pl.

 3. Kupujący – każdy składający zamówienie w sklepie (konsument lub podmiot bez statusu konsumenta).

 4. Konsument - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 5. Regulamin – Niniejszy regulamin.

 6. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w ramach Sklepu, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu. Musi być określony rodzaj i liczbę Towarów.

 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 9. Konto klienta – miejsce na stronie Internetowej Sprzedawcy, w którym Kupujący może wprowadzić swoje dane związane z wysyłką zamówionych towarów, dostępne dla wszystkich kupujących.

§2 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Internetowej Sklepu.

 2. Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.

 3. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 5. Osobami upoważnionymi do reprezentowania spółki są Tomasz Skorek oraz Rafał Dybek.

 

§3 Rejestracja na stronie Sklepu oraz zawieranie i rozwiązywanie umów

 1. Rejestracja jest darmowa i dobrowolna, każdy kupujący dostaje indywidualne konto.

 2. Każdy kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia bez konieczności zakładania Konta klienta.

 3. W celu założenia Konta klienta należy wypełnić stosowny formularz rejestracyjny, a w nim należy podać, m.in. aktywny adres e-mail, login oraz ustawienia hasła.

 4. W każdym momencie można usunąć konto sklepowe.

 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: (a) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich; (b) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności; (c) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta; (d) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest w sposób oczywisty sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu; (e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych; (f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu; (g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail tj. w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie fikcyjnych danych (np. postaci bajkowych).

 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 8. Termin na usunięcie Konta klienta wynosi do 14 dni.

 

§4 Warunki Sprzedaży

 1. Sprzedawca sprzedaje towary dostępne na stronie Internetowej Sklepu.

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa). Aby zamówienie mogło zostać zaakceptowane przez Sprzedawcę, Kupujący musi wybrać adres dostawy, sposób płatności (w sytuacji płatności przelewem, należy przelać odpowiednią kwotę na konto Sklepu), podać dane kontaktowe, tj. Imię, nazwisko, aktualny numer telefonu oraz aktualny e-mail. W przeciwnym wypadku Sprzedający ma prawo anulować zamówienie w terminie do 5 dni roboczych.

 3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Kupujący.

 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 8-9. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 5-9.

 6. Zamówienia na towar dostępny na miejscu, oznaczony „dostępność 24h”, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej można składać przez całą dobę i przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

 7. Zamówienia na towar niedostępny na miejscu, z oznaczeniem „na zamówienie”, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej można składać przez całą dobę i przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane do siódmego dnia roboczego od złożenia zamówienia.

 8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie do 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu: (a) zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia; (b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy; (c) propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

 9. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

 10. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 11. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także zmianę treści zamówienia (do momentu wysłania przesyłki).

 12. Wszystkie ceny w sklepie zawierają podatek VAT.

§ 5  Sposób i termin realizacji zamówień oraz koszt dostawy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów w stanie wolnym od wad.

 2. Każdy produkt w Sklepie opatrzony jest informacją o dostępności produktu.

 3. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 4. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.

 5. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy (jeśli, odpowiednio zaksięgowanie lub zawarcie umowy nastąpiło do godz. 13.00), z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, 6.

 6. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Kupującego adres poprzez: firmę kurierską GLS lub paczkomaty Inpost.

 7. Koszt transportu umieszczony jest przy każdym produkcie i naliczany jest przy składaniu zamówienia. Aby sprawdzić jaki będzie ostateczny koszt dostawy Twojego zamówienia należy dodać wszystkie produkty do koszyka, a następnie wybrać formę dostawy i płatności.

 8. Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Kupujący powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia oraz wypełnić dane wymagane do wystawienia faktury.

 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

 10. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

 11. Sprzedawca może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 2 ust. 6 lit. g.

 12. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.


 

§ 6.

Sposób oraz termin zapłaty

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
 • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu: "RT MOTO sp. z o.o., 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 74.  mBank S.A., nr konta: 81 1140 2004 0000 3602 7746 0612" - lub za pomocą serwisu Przelewy24.
 • Przy odbiorze za pobraniem - wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera, który dostarczył zamówiony towar. Kupujący zobowiązany jest do przygotowania odliczonej kwoty za zamówienie.
 • Przy odbiorze osobistym. 
W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt a, b termin zapłaty wnosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru. W przypadku odbioru osobistego Kupujący może dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 1 pkt a, d, nie później jednak niż przed odbiorem zamówienia lub zapłacić przy odbiorze. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. W przypadku dokonania zakupów o łącznej wartości przekraczającej 399 polskich złotych (PLN), Sprzedający  zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 7.

Prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Kupujących zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Kupujący zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Kupującemy nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
 6. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z
  art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system
  rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

 

 

§ 8.

Rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu oraz świadczy usługę "Newsletter".
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania Kupującemu ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, rabatach, zniżkach i promocjach. Usługa ta jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamówienia, można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję "kupuję bez rejestracji". W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło. 

§ 9.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 • Aktywny adres e-mail.
 • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
 • Włączoną obsługę Javascript,

§ 10. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: (a) imię i nazwisko; (b) opis niezgodności towaru z umową; (d) datę zakupu; (e) protokół szkody; (f) zdjęcie uszkodzenia towaru.
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: reklamacje@rtmoto.pl lub telefonicznie pod nr telefonu . 
 6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy towar. Jeżeli naprawa lub wymiana nie jest możliwa dokonujemy częściowego lub całkowitego zwrotu zapłaconej kwoty w zależności od skali uszkodzenia.
 8. Sklep internetowy www.rtmoto.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

a)    naturalne zużycie

b)    uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem

c)     uszkodzenia mechaniczne (tj. rozerwanie, naderwanie, zadrapanie, otarcie, oderwanie części produktu, np. zamka itp.)

d)    uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji.

e)    przebarwienia odzieży lub ciała będące wynikiem działania naturalnie barwionej podszewki

f)     wygoda odzieży i butów

g)    brak wodoodporności towaru (chyba, że w opisie jest informacja o jego nieprzemakalności).

W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 8, reklamowany towar może być przesłany do Kupującego lub odebrany przez Kupującego w sklepie stacjonarnym firmy RT MOTO w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia.

§ 11.Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Kupujących poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Regulamin bonów podarunkowych: 

I. Warunki ogólne.
 1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma RT MOTO Sp. z o.o zarejestrowana pod adresem Stasin 1C, 21-030 Motycz z siedzibą pod adresem: Aleja Prymasa Tysiąclecia 74 w Warszawie, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.rtmoto.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i realizacji Bonu Podarunkowego RTmoto.pl (zwanego dalej „Bonem”) zakupionego w salonach RTmoto.pl oraz oraz w sklepie internetowym działających w domenie www.rtmoto.pl. (Sklep Internetowy). W przypadku realizowania Bonu w Sklepie Internetowym należy podać indywidualny numer, którym opatrzony jest Bon.
 3. Każdy Bon jest opatrzony indywidualnym numerem i datą jego ważności wynoszącą 12 miesięcy od daty jego zakupu. Po upływie terminu ważności Bon nie będzie mógł zostać zrealizowany.
 4. Bon uprawnia do zakupów produktów w salonach RTmoto.pl oraz w Sklepie Internetowym za nominalną, wydrukowaną na nim kwotę. Przy zakupie Bonów nie są wydawane paragony, a dokument KP, który jednocześnie jest dowodem zakupu. wydanie paragonu następuje przy realizacji Bonów.
 5. Bony występują w trzech nominałach 50zł, 100 zł, 200 zł. Bony można ze sobą łączyć (np. Bon 100 zł + 200 zł = 300 zł).
 6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy
 7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego (1 rok). 
 8. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu      podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
II. Realizacja Bonu Podarunkowego
 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone    w momencie złożenia zamówienia jako dostepne lub w sklepie stacjonarnym.
 2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można    skorzystac     z niego tylko jeden raz.
 3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie stacjonarnym Wydawcy (gotówką lub kartą płatniczą) albo poprzez stronę internetową (www.rtmoto.pl) dostepnymi metodami płatności określonymi na stronie www.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
 6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do      otrzymania bonu zastępczego.
III. Reklamacje i zwroty
 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie   Sklepu.
 2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie Sklepu.
 3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie.
IV. Postanowienia końcowe
 1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.